Zhan Jia-Hua


© Zhan Jia-Hua, 2016

VITA
*1987 in Taiwan
Jia-Hua Zhan was born in Hsinchu of Taiwan in 1987.
She graduated from the Department of Multimedia and Animation, National Taiwan University of Arts.